#223: Là mọi người tự nghĩ đó nhé….

Collected by Quang. Thanks Quang nhé!!!!

Credit to : www.haha.nu

Hehehe, đọc tiêu đề và xem ảnh chắc mọi người tự hiểu ý mà, hehehehe.

Have a new nice week!


ĐÂY LÀ ARMPIT ĐÂY LÀ ARMPIT ĐÂY LÀ ARMPIT, HEHEHEHEHHEHEHHE!!!
http://www.bloggaville.com/wp-content/uploads/2008/04/armpit.jpg